• Asociația Producătorilor de Ambalaje din Carton Ondulat din România
  • +40 799 751 751
  • office@apacor.ro

Asociația Producătorilor de Ambalaje din Carton Ondulat din România este înregistrată în Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor cu numărul 25595/A/2018.
Găsiți mai jos Statutul Asociației, actele necesare pentru obținerea statutului de membru, iar dacă aveți nevoie de mai multe detalii despre activitatea noastră ne puteți contacta folosind datele din pagina Contact.

STATUTUL ASOCIAȚIEI PRODUCĂTORILOR DE AMBALAJE DE CARTON ONDULAT DIN ROMÂNIA
 

 

Capitolul I – Dispoziții generale

 

 Art.1 Se constituie ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE AMBALAJE DE CARTON ONDULAT DIN ROMÂNIA (denumită în continuare “Asociația”), în temeiul O.G. nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare, și potrivit Actului Constitutiv și prezentului Statut. 

Art. 2 Denumirea asociației este ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE AMBALAJE DE CARTON ONDULAT DIN ROMÂNIA. Această denumire va fi respectată în toate documentele, anunțurile, relațiile cu alte persoane fizice sau juridice.

Art. 3 Asociația se înființează ca persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, independentă, apolitică și nonguvernamentală și
funcționează potrivit legislației române.

Art. 4 (1) Sediul principal al Asociației este mun. București, Str. Elena Văcărescu nr. 15, bl.XXI/4, scara 1, parter, ap. 2, camera 1, sector 1.

 (2) Sediul Asociației poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului Director, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 5 Asociația se constituie pe durată nedeterminată. Ea va funcționa de la data obținerii personalității juridice și își va încheia activitatea în cazurile prevăzute de lege și Statut.

 

 Capitolul II – Scopul și obiectivele Asociației 

 

 Art. 6 Scopul asociației este acela de a oferi membrilor săi servicii și facilități care sunt disponibile și pot fi coordonate mult mai eficient prin
intermediul unei organizații, servicii și facilități de care membrii asociației nu ar beneficia în mod individual. De asemenea, scopul Asociației este de a
ajuta la dezvoltarea industriei cartonului ondulat, a durabilității și competitivității acesteia.

Art. 7 Pentru realizarea scopului de la art. 6, Asociația va avea următoarele obiective:

a.  Favorizarea creșterii
utilizării cartonului ondulat în domeniile de interes;

b.  Maximizarea profitabilității utilizării cartonului ondulat în domeniile de interes;

c.  Obținerea unor facilități în relația cu companiile producătoare de carton, în privința termenelor de plată, termenelor de execuție, prețului;

d.  Asigurarea unui flux de știri privitoare la noutățile din domeniu, prin furnizarea de informații despre produsele din carton ondulat, probleme apărute, servicii disponibile, resurse;

e.  Adunarea și furnizarea de informații cu statistice și previziuni cu privire la industria cartonului ondulat;

f.  Coordonarea acțiunilor comune cu privire la problemele de interes pentru membrii asociației;

g.  Promovarea și încurajarea unui comportament corect între membrii asociației;

 

 

 

 Capitolul III – Membrii Asociației. Drepturile și obligațiile acestora

 

 

Art. 8 Pot deveni membri ai Asociației persoane fizice sau juridice, din țară sau din străinătate, care respectă statutul asociației și îndeplinește condițiile impuse de acesta, respectă hotărârile Adunării Generale și plătesc la timp cotizația stabilită.

Art. 9 Asociația are următoarele categorii de membri:

a.   Membri fondatori – sunt persoane fizice sau juridice care au inițiat și participat la formarea Asociației, au contribuit la formarea patrimoniului social și au semnat Actul constitutiv

b.  Membri activi – poate fi orice persoană fizică sau juridică care activează în mod direct și nemijlocit în vederea îndeplinirii scopurilor și obiectivelor Asociației

c.  Membri de onoare – sunt persoane fizice sau juridice care s-au distins prin contribuția lor la realizarea scopului Asociației, sau personalități care s-au remarcat, cu deosebire, în domeniile de interes ale Asociației

  •      Art. 10 (1) Calitatea de membru se dobândește în urma înaintării unei cereri de asociere motivate către Adunarea Generale/Consiliu Director, abilitatea să se pronunțe asupra admiterii de noi membri. În caz de refuz, Adunarea nu este obligată să-și motiveze cererea.

 (2) Poate fi membru orice persoană fizică majoră, indiferent de vârstă, sex, cetățenie, naționalitate, profesie, apartenență, politică sau avere, care conform cererii de asociere, respectă Statutul, Actul Constitutiv și toate reglementările interne ale Asociației.

(3) Contribuțiile membrilor Asociației constau în ajutor financiar, material, moral, și activități voluntare, în cadrul programelor și proiectelor derulate de Asociație.

 Art. 11 Membrii Asociației au următoarele drepturi:

a.  să participe la toate activitățile și manifestările care constituie obiectul de activitate al Asociației

b.  să voteze în mod liber, așa cum le dictează conștiința, în cadrul Adunărilor Generale ale Asociației

c.  să fie aleși în organele de conducere și control ale Asociației

d.  să fie distinși moral și material pentru acțiuni deosebite, desfășurate pentru îndeplinirea scopului Asociației

e.  să utilizeze calitatea de membru al Asociației

f.  să recomande primirea de noi membri și să formuleze propuneri cu privire la activitatea și programele asociației

g.  să formuleze propuneri pentru ordinea de zi a ședințelor organelor de conducere la care au dreptul să participe

h. să se retragă din Asociație

  •      Art.12 Membrii Asociației au următoarele obligații:

a.  să cunoască și să  respecte Statutul și reglementările interne ale Asociației

b.  să participe la ședințele Adunării Generale și la alte acțiuni ale Asociației

c.  să respecte hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului Director

d.  să dea dovadă de probitate morală și să fie demni de calitatea de membru al Asociației

e.  să promoveze scopul și activitatea Asociației

f.  să sprijine desfășurarea activității asociației

g.  să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter intern

Art.13 Calitatea de membru încetează:

a. la cerere

b. deces, declararea, judecătorească a dispariției sau dizolvării persoanei juridice

c. excludere

d. abateri de la Statutul Asociației și de la Regulamentul intern

e. ne-participarea voită la mai mult de 80% din acțiunile la care este solicitat să participe

f. dizolvarea sau lichidarea Asociației.

 

 

 Capitolul IV – Patrimoniul Asociației

 

Art. 14 (1) Asociația deține un patrimoniu social distinct și autonom față de patrimoniul individual al fondatorilor. 

 (2) La înființare, Asociația are un patrimoniu inițial alcătuit dintr-un activ patrimonial inițial în suma de 2000 de lei vărsat integral în numerar. 

 (3) Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie, și va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor Asociației. 

 

Capitolul V – Organele de conducere, administrare și control ale Asociației

 

Art. 15 Organele de conducere, administrare și control sunt cele instituite potrivit Statutului: 

a. Adunarea Generală;

b. Consiliul Director.

Art. 16 (1) Adunarea Generală este organul de conducere și deliberare, format din toți membrii Asociației. 

 (2) Atribuțiile Adunării Generale:

a. discută și aprobă Statutul Asociației, precum și modificările aduse acestuia,

b. analizează activitatea Asociației,

c. aprobă programele și planurile de activitate ale Asociației,

d. alege și revocă membrii Consiliului Director ai Asociației,

e. alege și revocă Cenzorul,

f. aprobă propunerile privind înființarea, fuzionarea, schimbarea de denumire și desființarea Asociației,

g. aprobă modificarea scopului Asociației,

h. stabilește nivelul taxei de intrare, a cotizației, și modul de plată a acestora.

 

Art. 17 Adunarea Generală de întrunește în sesiune ordinară și extraordinară, după cum urmează:

a. în sesiune ordinară, anual, 

b. în sesiune extraordinară, ori de câte ori trebuie rezolvate probleme importante de competența Adunării Generale și care nu suferă amânare.

 

Art. 18 (1) Convocarea Adunării Generale în sesiune ordinară se face de orice membru fondator sau de către Consiliul Director, în scris, prin mijloace clasice (scrisoare recomandată) sau electronice (e-mail), cu cel puțin 15 zile înainte de data desfășurării adunării. 

(2) În convocare se vor preciza ziua, ora și locul unde se desfășoară ședința Adunării Generale, precum și ordinea de zi.

Art. 19 Convocarea Adunării Generale Extraordinare se face la inițiativa Consiliului Director, a președintelui sau la propunerea unei treimi din membrii Asociației, ori de câte ori este necesar. 

Art. 20 Adunarea Generală este legal constituită dacă sunt prezenți cel puțin jumătate plus unul din membrii Adunării. Dacă Adunarea nu a avut cvorumul necesar pentru a fi legal constituită, se convoacă o nouă Adunare Generală în termen de 10 zile de la prima convocare, care va putea decide în problemele de pe ordinea de zi, indiferent de numărul membrilor prezenți.

Art. 21 (1) Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți, cu excepția modificării statului sau a Actului Constitutiv, caz în care se cere o majoritate de cel puțin două treimi din numărul membrilor prezenți. 

(2) Fiecare membru are dreptul la un singur vot. În caz de egalitate, Președintele decide. 

(3) Dezbaterile și hotărârile adoptate se consemnează într-un registru special, destinat acestui scop, de către Secretarul Asociației. 

(4) Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale Actului Constitutiv și ale Statutului, sunt obligatorii chiar și pentru membrii care nu au participat la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

Art. 22 (1) Consiliul Director este organul de administrare și conducere a activității curente, numit de Adunarea Generală. 

(2) Mandatul Consiliului Director este pe o perioadă nedeterminată și va începe de la data dobândirii personalității juridice / înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor. 

Art. 23 (1) Consiliul Director se întrunește în ședințe ordinare lunare, respectiv în ședințe extraordinare ori de câte ori este nevoie, la solicitarea oricărui membru al Consiliului Director și  lucrează valabil în prezența a jumătate plus unu din numărul membrilor săi și adoptă hotărâri cu majoritatea simplă de voturi celor prezenți.  

(2) În caz de paritate de voturi, contează votul Președintelui. 

(3) Deciziile se consemnează într-un registru păstrat de Secretarul Consiliului Director. 

Art. 24 Atribuțiile Consiliului Director: 

a. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuielilor situația financiară, proiectul programelor Asociației, 

b. încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației,

c. orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală.

 Art. 25 Atribuțiile Președintelui și ale Vice – președintelui: 

a. reprezintă Asociația în raporturile cu organismele ce au scopuri similare, interne si internaționale, cu autoritățile Administrației Publice, instituțiile, persoanele fizice si juridice române și străine,

b. organizează și conduce activitatea Asociației în scopul hotărârilor Adunării Generale a Asociației și ale Consiliului Director, a programelor și a planurilor de activitate aprobate, prezintă periodic acestor organe informări asupra activității desfășurate,

c. întocmește și prezintă spre aprobare Consiliului Director Regulamentul de Organizare interioară și Funcționare al Asociației si asigură respectarea acestuia. 

d. atât Președintele, cât și Vice – președintele Asociației, au dreptul de a stabili locul unde vor avea loc convocările,

e. convoacă Consiliul Director al Asociației și pregătește ordinea de zi a ședințelor acestuia, contribuind la întocmirea documentelor și a lucrărilor ce urmează a fi prezentate,

f. asigură informarea publică privind activitatea Asociației,

g. asigură și răspunde de îndeplinirea condițiilor legale pentru funcționarea Asociației.

 

Art. 26 (1) Cenzorul asigură controlul financiar al Asociației și poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot.

(2) Cenzorul are următoarele atribuții:

a. verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației,

b. întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale,

c. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală.

  •      (3) Mandatul cenzorului este pe o perioadă nedeterminată, și va începe de la data desemnării acestuia. 

 

 

Capitolul VI – Dizolvarea și lichidarea Asociației

 

  •  Art. 27 Asociația se dizolvă de drept: 
  •       a. realizarea sau imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită,
  •        b. imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu Statutul Asociației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie,
  •            c. reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege.
  •      Art. 28 Asociația se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

a. când scopul sau activitatea Asociației a devenit ilicită sau contrar ordinii publice si bunelor moravuri,

b. când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice,

c. când Asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care a fost constituită.

Art. 29 Asociația se poate dizolva si prin hotărârea adunării Generale.

Art. 30 Lichidarea Asociației se va face conform legii, bunurile rămase în urma lichidării se vor transmite către persoane juridice cu scop identic sau asemănător, prin încheierea unui proces – verbal de predare – primire, conform hotărârii Adunării Generale a Asociaților. 

 

 

  Capitolul VII – Dispoziții finale

 

Art. 31 Asociația are dreptul la un statut propriu de organizare și funcționare, la independență și autonomie financiară față de organismele la care aderă prin afiliere, organ de presă, precum toate celelalte drepturi acordate prin lege.

Art. 32 Asociația va căpăta personalitate juridică după rămânerea definitivă a sentinței judecătorești. Odată sentința rămasă definitivă, Asociația va fi înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice aflat la grefa instanței la care s-a pronunțat, după care se va înregistra la Administrația Financiară teritorială de pe raza sediului social. 

Art. 33 Asociația își va putea deschide conturi în lei și valută, cu respectarea legislației și a regimului valutar pentru România. asociația va avea un sigiliu și ștampila. 

 

Dacă sunteți o companie producătoare de ambalaje din carton ondulat, puteți descărca

Contractul de Aderare la Statutul APACOR și Anexa, și ulterior completării acestora

le puteți trimite pe adresa office@apacor.ro.